ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN 

1. Algemeen

Het begrip “Dienst” zoals in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruikt, verwijst naar het geheel van - bezoek en/of gebruik van - de Website, evenals iedere andere op of via de Website door Ons aangeboden dienst.

Door het loutere gebruik van de Dienst, erkent u dat u deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder “AGV”) heeft gelezen en aanvaard.

Huidige AGV kunnen te allen tijde gewijzigd of herzien worden. De gewijzigde of herziene AGV worden toepasbaar vanaf het moment dat zij op de Website worden gepubliceerd. U kan de meest recente versie van de AGV te allen tijde raadplegen https://costa-rentals.com (website).

Costa Rentals behoudt zich het recht voor om (een deel van) de Dienst op ieder ogenblik te wijzigen, stop te zetten, tijdelijk of permanent, en dit met of zonder voorafgaande mededeling.

 

2. Gebruik van de Dienst

U moet 18 jaar of ouder zijn om de Dienst te mogen gebruiken. Minderjarigen die gebruik wensen te maken van de Dienst, moeten begeleid worden door minstens één van hun ouders. Costa Rentals is in geen geval aansprakelijk indien minderjarigen de Dienst gebruiken zonder ouderlijk toezicht.

Gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “as is” en “as available” basis.

Als gebruiker van de Dienst verklaart u de hierna volgende verboden te begrijpen en te aanvaarden:

 • Het is niet toegelaten gebruikersnamen, paswoorden, e-mailadressen of andere persoonlijke data van gebruikers te verzamelen en/of gebruiken, voor welk doel dan ook.
 • Het is, behoudens expliciete en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Costa Rentals, niet toegelaten “metatags” te gebruiken.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor ongeoorloofde publiciteit, inclusief via spam, kettingbrieven of ongewenste e-mails.
 • Het is niet toegelaten om data mining, robots, screen scraping of gelijkaardige dataverzamelingshulpmiddelen te gebruiken op de Dienst, uitgezonderd mits uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Costa Rentals. U mag niet “framen” en geen “framing technieken” gebruiken op gelijk welk onderdeel van de Dienst zonder expliciete schriftelijke toelating daartoe.
 • Het is niet toegelaten om een onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst te kopiëren, te vermeerderen, te reproduceren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder uitdrukkelijke en voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Costa Rentals.
 • Het is niet toegelaten om spam te uploaden of te posten.
 • Het is niet toegelaten om wormen, virussen of enige andere code van destructieve aard te uploaden, posten of versturen.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te wijzigen, aan te passen of te hacken of de website van een derde te wijzigen om te doen lijken alsof die geassocieerd is met de Dienst aangeboden door Costa Rentals. 
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor om het even welk onwettig of ongeoorloofd doel. U mag bij het gebruik van de Dienst geen grenzen van de toepasselijke wetgeving (inclusief maar niet uitsluitend deze betreffende het Auteursrecht en het Databankenrecht) overschrijden.
 • Het is niet toegelaten de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden; enkel privégebruik van de Dienst is toegelaten.

Het is wel toegelaten een “hyperlink” te creëren vanop uw eigen website naar de homepage van Onze Website. In het geval u een “deeplink” naar specifieke inhoud op de Website wil creëren, dient u Onze expliciete en voorafgaande toestemming te verkrijgen.

U aanvaardt dat Costa Rentals beroep mag doen op diensten van derden en “hostingpartners” om de nodige hardware, software, opslagruimte en het nodige netwerk en aanverwante technologieën te voorzien, noodzakelijk om de Dienst te laten functioneren.

Het is mogelijk dat Costa Rentals, terwijl u gebruik maakt van de Dienst, “cookies” verzendt, afkomstig van het domein https://Costa Rentals.com (website). Een cookie is een klein bestand, verzonden door een internetserver naar uw browser, dat zich registreert op de harde schijf van uw computer. Cookies zijn noodzakelijk om optimaal gebruik te kunnen maken van de Dienst. Costa Rentals bewaart in een cookie geen persoonlijke gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren, noch maakt Costa Rentals gebruik van cookies voor opsporingsdoeleinden.

Links naar andere websites

De Website kan hyperlinks bevatten naar inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. Costa Rentals heeft geen controle over de inhoud of andere karakteristieken van die websites of webpagina’s en kan niet verantwoordelijk/aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit, noch voor de juistheid van de inhoud of andere karakteristieken van die websites. De beheerders van die websites zijn als enige verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en reglementeringen die betrekking hebben op de producten en/of diensten die zij aanbieden op of via hun website, waaronder maar niet uitsluitend de reglementering betreffende de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de Website

Hoewel er gestreefd wordt naar betrouwbaarheid, actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid bij de informatie en andere inhoud die u kan terugvinden op of via de Dienst, kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, in het bijzonder materiële, immateriële of ander schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie en andere inhoud van de Dienst. Hetzelfde geldt met betrekking tot van of via de Dienst gedownloade bestanden.

In het bijzonder doen wij al het mogelijke om de vastgoedadvertenties op onze Website regelmatig bij te werken. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de inhoud van de advertentie of ingeval het vastgoed niet meer zou beschikbaar zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt.

De advertentie vormt in geen geval een aanbieding in de juridische zin van het woord. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u een beslissing neemt (aankoop, huur...) omtrent het vastgoed, contact met ons op te nemen om persoonlijk te controleren of de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed correct en up-to-date zijn. De informatie op onze Website is altijd van voorlopige aard en moet altijd door ons worden bevestigd, in het bijzonder maar niet uitsluitend wat de vraagprijs betreft.

Verwerking van persoonsgegevens

Sommige functionaliteiten van onze Dienst kunnen onderworpen zijn aan de voorafgaande opgave van bepaalde persoonsgegevens; dit teneinde een vlot contact te kunnen garanderen en/of u de correcte informatie te kunnen bezorgen.

De gebruiker die de persoonsgegevens meedeelt, garandeert Ons dat deze correct zijn.

Wij respecteren de wetgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens worden bijgehouden in de centrale databank van Costa Rentals teneinde de taken zoals haar toevertrouwd tot een goed einde te brengen. Op eenvoudig schriftelijk verzoek, gericht aan Costa Rentals, Avda Las Naciones 36/3 03170 Quesada / Rojales kunt u kennisnemen van deze gegevens en kunt u ze laten aanpassen en/of verwijderen indien ze onvolledig, onjuist of irrelevant zijn.

 

3. Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, video’s, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de Dienst zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren Costa Rentals of derden toe.

Alle gegevensverzamelingen van de Dienst vallen onder de wettelijke bescherming aangaande databanken, dit zowel wat betreft de structuur als de inhoud.

Costa Rentals verleent iedere gebruiker van de Dienst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en op ieder ogenblik herroepbare licentie om de Website op één computer te openen, de inhoud van de Dienst weer te geven en indien noodzakelijk te downloaden met als enig doel deze inhoud te raadplegen.

Reproductie van de inhoud is enkel toegelaten onder volgende voorwaarden: de gebruiker mag één kopij van de inhoud van de Dienst afdrukken uitsluitend voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat hij daarbij de inhoud op geen enkele manier wijzigt en dat hij alle vermeldingen van auteursrecht en oorsprong van de Website behoudt.

Met uitzondering van het bovenstaande, is het zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Costa Rentals verboden om de op of via de Dienst aangeboden informatie en inhoud op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Costa Rentals, haar logo, iconen en handelbenamingen vallen onder de wetgeving met betrekking tot naamsbescherming. Zij kunnen niet worden gebruikt in samenhang met enig ander product of dienst op een wijze die mogelijk verwarring kan stichten of op enige wijze Costa Rentals in diskrediet kan brengen of anderszins benadelen. 

Aangifte van inbreuk op intellectuele eigendom 

Costa Rentals beoogt te allen tijde het respect voor intellectuele eigendomsrechten. Houders van deze rechten kunnen te allen tijde Costa Rentals inlichten indien zijn van oordeel zijn dat Costa Rentals zelf of een gebruiker van de Dienst van Costa Rentals zijn of haar recht(en) miskent. Deze meldingen dienen ons via e-mail verstuurd te worden op volgend adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Gelieve hierbij duidelijk de inhoud beschermd door intellectuele eigendomsrechten en de URL van de gegeven(s) op de Website die geschonden werd(en) of inbreukmakend is/zijn te vermelden, alsook voldoende gegevens na te laten die ons in staat stellen u te contacteren (adres, e-mailadres, telefoonnummer).

 

4. Beperking van aansprakelijkheid

U aanvaardt en verklaart dat Costa Rentals niet aansprakelijk kan en zal gesteld worden voor enige directe of indirecte schade, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of occasionele schade, inclusief maar niet uitsluitend, te vergoeden schade voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens- of ander onlichamelijke verliezen, ingevolge:

 • Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische dienstverlening of informatie verkregen via de Dienst;
 • Virussen die, ondanks de voorzorgsmaatregelen, voorkomen op de Website;
 • Een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of aangestelden van Costa Rentals; Frauduleuze vervalsing van gegevens door derden, ingevolge niet toegelaten binnendringen van de Website;
 • Verklaringen of gedragingen van een derde op de Website;
 • De onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken;
 • Niet toegelaten toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens;

 

5. Andere voorwaarden

Indien Costa Rentals enig recht of een bepaling (voortvloeiend) uit deze AGV niet uitoefent, betekent dit in geen geval dat Costa Rentals afstand doet van dat recht of die bepaling.

Ingeval één of meerdere aspecten van deze AGV, geheel of gedeeltelijk onafdwingbaar (lijken), raakt dit niet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

In het geval van een conflict tussen deze AGV en mogelijke bijzondere voorwaarden van toepassing op bepaalde diensten geleverd door Costa Rentals, al dan niet via de Dienst, dan zullen die bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

De huidige AGV worden beheerst door Spaans recht.

Partijen komen overeen dat, in het geval van een betwisting met betrekking tot de Dienst (inclusief de huidige AGV), enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Alicante bevoegd zijn.

 

Verhuurdiensten Costa Rentals

Inleiding Costa Rentals

www.costa-rentals.com is de verstrekker van een website waarop eigenaren hun vakantiewoningen als te huur kunnen uitgeven aan ons management (zowel op korte als op lange termijn), en waarop gebruikers (hierna "Gast") die kunnen bekijken, zoeken, een aanvraag versturen of een boeking op Costa Rentals verrichten.
Costa Rentals is zelf geen eigenaar van de woningen vertoond op onze website, doch de verhuurbeheerder van de vakantiewoningen en handelt dus enkel als tussenpersoon tussen de eigenaar en huurder. Alle boekingscontracten worden overeengekomen tussen de Costa Rentals en de Gast.
De woningen op onze website dienen allen voorzien te zijn van de vergunning voor verhuur van vakantiewoningen en kan door ons aangevraagd worden voor de eigenaar. Indien er reeds woningen zonder deze vergunning reeds vermeld staan, zijn deze in aanvraag. Anders plaatsen wij in geen enkele geval een vakantiewoning voor korte termijn op onze website.

Voorwaarden om Costa Rentals te gebruiken

1. Persoonlijk gebruik
Costa Rentals kan alleen worden gebruikt voor het bekijken, lezen, zoeken, boeken en informatie vragen over vakantiehuurwoningen op korte termijn of over woningen op lange termijn in de lijst op Costa Rentals, met als doel het huren van een woning op korte of lange termijn via Costa Rentals of het doorbladeren van artikelen en media beschikbaar op Costa Rentals.
Het gebruik van Costa Rentals voor andere doeleinden dan het boeken van een vakantiehuurwoning of het doorbladeren van Costa Rentals is ten strengste verboden. De inhoud, zoals artikelen, video's, foto's, beschrijvingen, informatie van eigenaars enz en software en design op Costa Rentals is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud mag niet voor andere dan persoonlijke doeleinden worden benut of gekopieerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Costa Rentals.

2. Een vakantiewoning boeken op Costa Rentals
Op Costa Rentals krijgt de Gast twee soorten woningen aangeboden en afhankelijk van de gekozen woning kan de gast betalen via bankoverschrijving of creditcard (Visa of Mastercard) :
1. De Gast stuurt een aanvraag naar Costa Rentals en verricht een boeking direct met ons zonder dat de eigenaar hierbij betrokken is. De Gast betaalt Costa Rentals direct en gaat akkoord met de huurovereenkomst van Costa Rentals.
2. De Gast verricht een boeking op Costa Rentals waarbij Costa Rentals als tussenpersoon optreedt tussen de Gast en de Eigenaar. De Gast betaalt het volledige huurbedrag via Costa Rentals en stemt in met de huurovereenkomst van Costa Rentals die wordt voorgelegd aan de Gast voordat een boeking verricht wordt.
De algemene voorwaarden op Costa Rentals gelden in beide gevallen.
Costa Rentals is een verhuurbeheerder en geen reisbureau, waardoor elke overeenkomst die wordt aangegaan om een vakantiewoning op Costa Rentals te huren tussen de Gast en de Eigenaar overeengekomen wordt. Dit op voorwaarde dat ze allebei minstens 18 jaar oud zijn op de dag dat de woning wordt geadverteerd of geboekt.

3. Nauwkeurigheid van informatie
Zowel de geüpdate en gedetailleerde beschrijving van de vakantiewoning, als informatie over de prijzen, boekingen en de foto's worden allemaal door Costa Rentals verschaft. Costa Rentals streeft er voortdurend naar dat de informatie van de woningeigenaar klopt, accuraat is en overeenkomt met de werkelijkheid.
Costa Rentals is een online platform en inspecteert de vakantiewoningen op hun fysieke locatie of in een ontmoeting met de Eigenaar.

4. Aansprakelijkheid
Gebruik van Costa Rentals geeft aan dat de Gast ermee akkoord gaat om Costa Rentals vrij te stellen van elk geval van direct of indirect verlies of schade in verband met fraude, phishing, schending van de voorwaarden, ongevallen, stakingen, lock-outs of onenigheid met de Eigenaar. Costa Rentals kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele verliezen of schade die de Gast kan ondervinden tijdens het gebruik van Costa Rentals of een verblijf in een van de vakantiewoningen gevonden of geboekt via Costa Rentals. Costa Rentals is niet verplicht tot enige terugbetaling of vergoeding voor directe of indirecte schade die de Gast kan hebben geleden als gevolg van het huren of verhuren van een vakantiewoning op Costa Rentals. Costa Rentals treedt enkel op als tussenpersoon tussen huurder en eigenaar waardoor er een huurcontract of huurovereenkomst kan worden aangegaan met Costa Rentals.

5. Varia
De originele Spaanse versie van de voorwaarden, privacy beleid, advertentieovereenkomst en huurovereenkomst zijn vertaald in andere talen. De vertaalde versie is uitsluitend een vorm van hoffelijkheid en kantoorvertaling en er kunnen geen rechten worden ontleend aan de vertaalde versies. In het geval van een geschil over de inhoud of interpretatie van de genoemde documenten, of inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen de Spaanse versie en een andere taalversie van een van de genoemde documenten, zal de Spaanse versie voor zover toegestaan door de wet van toepassing, overheersend en beslissend zijn. Dit zijn de originele en geldige versies in het Spaans.
Indien een bepaling van zowel deze voorwaarden of de advertentie -en huurovereenkomst ongeldig, onuitvoerbaar of niet-bindend is of wordt, blijven de overige bepalingen van kracht.

6. Copyright
De Eigenaar garandeert dat hij het auteursrecht bezit op het foto -en tekstmateriaal geleverd aan Costa Rentals (hierna "het materiaal"), of geautoriseerd is door de houder van het auteursrecht om Costa Rentals toestemming te geven het materiaal te gebruiken. De Eigenaar begrijpt dat foto -of tekstmateriaal van waar ook op Costa Rentals niet mag worden overgenomen zonder toestemming van de houder van het auteursrecht.
De Eigenaar verleent Costa Rentals een eeuwigdurende, royaltyvrije licentie om het materiaal te gebruiken voor promotionele doeleinden. De Eigenaar stelt Costa Rentals onvoorwaardelijk en onmiddellijk op aanvraag schadeloos van alle kosten, verlies of aansprakelijkheid (inclusief kosten voor juridische vertegenwoordiging) die Costa Rentals kan oplopen door een schending van het auteursrecht uit het gebruik van het materiaal.
De Eigenaar stelt Costa Rentals onmiddellijk op aanvraag schadeloos van alle kosten, verlies of aansprakelijkheid (inclusief kosten voor juridische vertegenwoordiging) die Costa Rentals kan oplopen door een schending van het auteursrecht uit het gebruik van het materiaal.

7. Ontwerp en lay-out
Costa Rentals is niet verantwoordelijk voor enig verlies, of schade, als gevolg van het ontwerp van lay-outs, of wijzigingen in de foto's en tekst die door de Eigenaar zijn ingediend. Costa Rentals behoudt zich het recht om het uiteindelijke layout ontwerp van een vakantiewoning op Costa Rentals in te stellen, met inbegrip van het recht om tekst te bewerken, of layouts of foto’s te wijzigen. Costa Rentals behoudt zich eveneens het recht tekstgegevens te wijzigen en bewerken in de online database van Eigenaars.

8. Nauwkeurigheid van informatie
Costa Rentals behoudt zich het recht om op elke Costa Rentals website advertenties te weigeren waarvan de inhoud niet voldoet aan de minimale eisen die worden gesteld door Costa Rentals.

9. Beoordelingssysteem
Costa Rentals behoudt zich het recht om een beoordelingssysteem bestemd voor Gasten te implementeren, waarbij zij de toestand en de kwaliteit van de woningen en Eigenaren kunnen beoordelen. Deze waardebepaling zou volledig gratis zijn en Costa Rentals is niet verantwoordelijk voor verwerpingen die voortvloeien uit de feedback, opmerkingen en suggesties gemaakt door Gasten.

10. Adverteren
Costa Rentals behoudt zich het recht om advertenties, of aankondigingen met verwijzingen naar wat voor vorm van inhoud ook op haar website toe te voegen, met inbegrip van advertenties in verband met andere soortgelijke vakantiewoningen. Costa Rentals verklaart dat het gebruik van deze dienst volledig discretionair is, en Eigenaren zien ervan af om vorderingen voor schade in te dienen, of andere klachten of vorderingen met betrekking tot advertenties gepubliceerd op de website.

11. Meerdere woningen
Een vakantiewoning op Costa Rentals behoort tot één vakantie-unit, niet meerdere units, noch mag ze worden vertegenwoordigd als een voorbeeld van vakantiewoningen. Slechts één eenheid dient te worden vertegenwoordigd in een vakantiewoning, tenzij vooraf toestemming is gegeven. Costa Rentals behoudt zich het recht om vakantiewoningen te wijzigen die niet in overeenstemming zijn met dit beleid.

12. Contact
Om een constant hoog niveau van dienstverstrekking te behouden, vereist Costa Rentals de beschikbaarheid van alle Eigenaren om snel te reageren op vragen en boekingen per e-mail. Costa Rentals behoudt zich het recht om advertenties voor vakantiewoningen van Eigenaren die langer dan 24 uur niet beschikbaar zijn, op te schorten.

13. Betalingsbeleid
Online betalingen met kredietkaart worden verwerkt via een derde payment provider over een volledig versleutelde SSL beveiligde lijn of indien gecommuniceerd over email een rechtstreekse banktransfer. Contante betalingen worden niet geaccepteerd.

Betalingen via Costa Rentals gebeuren via een derde beveiligde gecertificeerde payment provider en Costa Rentals slaat de volledige kredietkaartgegevens niet op en is niet aansprakelijk voor fouten of verliezen op betalingen of geldtransfers.

14. Wijzigingen van prijzen en voorwaarden
Costa Rentals behoudt zich het recht om de prijzen en voorwaarden voor diensten die worden aangeboden door Costa Rentals zonder kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen in de prijzen zullen onmiddellijk van toepassing zijn en Eigenaren zullen hiervan door de website op de hoogte worden gebracht.

15. Documentatie
In de meeste gevallen vraagt Costa Rentals de Eigenaren om een bewijs van het eigenaarschap van hun eigendom te leveren in de vorm van een eigendomsbewijs, licentie tot verhuur van vakantiewoningen, energie certificaat, certificaat van bewoonbaarheid, NIE/DNI nummers, woonplaats, email-adres en telefoonnummers. Als Costa Rentals niet voldoende documentatie ontvangt van de Eigenaar of vakantiewoning, kan de goedkeuring van een advertentie van een vakantiewoning op Costa Rentals worden afgewezen. Indien niet in orde met een van bovenstaande genoemde zaken, vraag ons om u van dienst te zijn om u hiervoor te regulariseren.

16. Gelegaliseerde vakantiewoningen
In sommige regio's kunnen de Spaanse autoriteiten bij wet eisen dat Eigenaars een vergunning verkrijgen om hun vakantiewoning legaal te verhuren. In deze regio's kan Costa Rentals alleen een vakantiewoning goedkeuren en adverteren als de Eigenaar een geldig licentienummer voor de vakantiewoning voorlegt.

17. Aanvullende voorwaarden
Op Costa Rentals kan de Eigenaar een woning op zowel korte als lange termijn laten adverteren. Bij het maken van de advertentie wordt de Eigenaar verzocht om de voorwaarden die van toepassing zijn op die bepaalde vorm van adverteren te accepteren.
Costa Rentals behoudt zich het recht om, naar eigen goeddunken, de website, diensten of deze Voorwaarden te wijzigen, met inbegrip van het huuraandeel, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving. Als Costa Rentals deze voorwaarden wijzigt, is het vereist om de wijziging kenbaar te maken op de website. Door verder gebruik te maken van of toegang te zoeken tot de website of diensten nadat Costa Rentals er de wijziging heeft kenbaar gemaakt, geven Eigenaren en Gasten aan dat zij aanvaarden gebonden te zijn aan deze gewijzigde Voorwaarden.

(gewijzigd op 24/05/2018)